Politikker

 

VÆRDIGRUNDLAG: 

Københavns Taekwondo Klub er en klub der lægger vægt på alle aspekter inden for Taekwondo uanset, hvilket niveau man udøver Taekwondo på. Klubben søger derfor at vægte alle medlemmers interesser ligeligt, hvad enten det drejer sig om de medlemmer, der går på konkurrencehold, børnehold, juniorhold, voksenhold, motionshold m.v. Der stiles mod, at der ydes rimelig støtte til så mange forskellige aktiviteter som muligt. Både økonomisk og organisatorisk. 

Det er essentielt, at klubben både internt og eksternt fremstår som én samlet klub, således at vi fremstår som en enhed. 

Vi er en forening der bygger på frivilligt, ulønnet arbejde. Det er derfor en forudsætning, at medlemmerne i forening bidrager og deltager i det arbejde, der ligger i at drive foreningen. Det forventes således at medlemmer, forældre til medlemmer bidrager i forhold til klubaktiviteter med arbejdskraft, kørsel m.v. 

Ved eksterne aktiviteter (kampstævner, træningslejre etc.) er det vigtigt at klubbens tilmeldte deltagere fremstår som ét samlet hold, blandt andet ved at have ens ”uniform” / træningsdragt. Det gælder både kæmpere, sekundanter, holdledere og andre deltagere fra Tan Gun. 

Bestyrelsen skal godkende samtlige arrangementer der ligger udover den sædvanlige træning, der skal foregå i klubregi. 

ETISKE REGLER:

I Tangun tilstræber vi at udvikle os efter de fem begreber/ elevregler der danner grundlaget for den rette Taekwondoånd.: 

1. tålmodighed (inna)

2. beskedenhed (keumson)

3. gode manerer(jeeui)

4. det at være ydmyg (jumti)

5. retfærdighed (tjongui) 

Det kræver tålmodighed at få sin teknik gjort perfekt. Det at udvikle sig kræver i det hele taget tålmodighed.

Essensen i at dyrke taekwondo er at udvikle den tilnærmelsesvis perfekte teknik samtidig med, at man som person udvikler sig. En god taekwondo udøver er retfærdig og udviser gode manerer/ etikette / beskedenhed / selvopofrelse og er ydmyg.Det forventes af klubbens medlemmer, at man udviser respekt for hinanden. Det gælder både i og uden for træningssalen. Passer på klubbens lokaler, og i det hele taget opfører sig ordentligt og respekterer de beslutninger som klubbens ledelse(bestyrelse og trænere) har truffet. Trænerne indtager en meget vigtig position/rolle mht. til ovennævnte. Som træner er man foregangsmand, men har også pligt til på en venlig, men bestemt måde, at korrigere elever der ikke lever op til ovenstående regler om god opførsel. 

DOJANG-REGLER: 

I træningssalen:

- Sørg for at have været på toilettet før træningen så du ikke behøver at ofre en del af din kostbare træningstid på toiletbesøg.

- Når man går ind i dojangen (træningssalen) hils på flagene med højre hånd på hjertet. Hils/ Buk herefter for træneren (ikke med hånden på hjertet).

- Hvis man undtagelsesvis skal forlade træningssalen midlertidigt under træningen skal dette meddeles træneren diskret.-Tal ikke under træningen. Hvis du vil spørge om noget under træningen: ræk hånden op. Når træneren henvender sig til dig, så buk for træneren og stil dit spørgsmål.

- Ved partnertræning: tag hensyn til din partners evner, alder m.v.

- Hvis der bruges sparkepuder og lignende under træningen lægges disse rekvisitter på plads efter brug, de kastes ikke.

- I dojangen tiltales træneren med sin titel (kupgrader:togyo-nim, 1-3. dan: Gyosa-nim 4-8 dan: sabum-nim).

- Hvis man undtagelsesvis kommer for sent til træningstimen går man diskret ned bagest i dojangen efter at have hilst på flag og træner jvr. ovennævnte. I klubbens øvrige lokaler:

- Hjælp til med at holde klubben ren og rydeligt.

- Sko sættes på hylden dertil ved indgangen (dvs. ingen udesko på klubbens gulve). 

- Blade på plads efter brug.

- Hold i det hele taget opholdsstuen pæn, da det er vigtigt , at der er et rart sted at opholde sig når man ikke træner.

- Brugt sportstape, shampooflasker m.v. smides i skraldespanden.

- Hjælp nye medlemmer med at føle sig velkommen og tilpasse i klubben.

- Lad være med at larme og forstyrre dem der træner.

- Husk at tage håndklæder, træningsdragter og andet tøj med hjem.

- Husk at vaske kopper m.v. op efter dig. 

DOBOK-REGLEMENT: 

- Karatedragter og lignende er ikke tilladt fra og med 10. kup. 

- Mød op i en ren og reglementeret dobok med klubmærke på.

- Klubmærket bæres på dobokens hjerteside.

- Eventuelt Sim-Uu-mærke bæres på venstre ærme af doboken.

- Dobok og tti(bælte) tages kun af og på i omklædningsrummet/toilettet.

- Det er i orden at have en hvid t-shirt (uden påtryk) under sin dobok.

- Dobok og tti behandles ordentligt (smides ikke på gulvet og lignende).

- Det er ikke tilladt at træne med tkd.-sko på med mindre man er skadet eller har fodvorter eller lignende.

- Kampholdet tillades at have overtrækstøj m.v. udover dobokken ved kamp-holdstræningen ligesom kampholdet tillades at træne med en hvid T-shirt eller klub T-shirt som alternativ til dobok-overdelen.

- Det er naturligvis uetisk at drikke alkohol eller ryge med dobok på.

TRÆNERPOLITIK 

Trænerne skal arbejde for en fælles klub. Det tilstræbes, at der periodisk foregår en vis form for rokering, således at klubbens medlemmer/elever oplever forskellige trænere og forskellige træningsmetoder. Klubbens trænere skal samarbejde for at sikre dette. Det forventes at klubbens trænere fælles bærer ansvaret for sikring af udtagelse af elever til mon, kup, poom og dan gradueringer samt medvirker og bistår ved forberedelsen af eleverne til den forestående bælteprøve og deltager ved gradueringerne i klubben. Herudover forventes det at træneren holder sin viden omkring pensum og træningsmetoder ajour og er behjælpelig med introduktion / indføring af nye trænere i trænergerningen. Samtlige trænerne er ansvarlige for at føre fremmøde protokol. Træneren kan forvente økonomisk støtte til kursusdeltagelse, se særskilt politik om kursusstøtte. Træneren er kontingent fri og klubben afholder udgift til forbundslicens. Hjælpetrænere er kontingent frie efter 3 måneders virke som hjælpetræner. 

STÆVNEPOLITIK 

Klubbens konkurrence trænere afgør om udøveren er klar træningsmæssigt til at stille op i konkurrence. Dette forudsætter, at udøveren har en ok træningstilstand, er mentalt klar til stævnedeltagelse og ikke er skadesramt. Inden hvert stævne skal det meddeles bestyrelsen, hvem der er holdleder (ansvarlig for holdet), sekundanter / trænere. Udøverne og klubledere skal arbejde sammen for en fælles klubforståelse, og når vi deltager i konkurrencer er det essentielt, at vi fremstår som en fælles enhed, der bakker hinanden op. 

Er der tale om børn (under 12 år) skal der være forældre eller et andet voksent familiemedlem med ved stævnet. Kan man ikke som voksent familiemedlem være til stede, skal man sikre aftale med anden voksen om at pågældende tager sig af barnet i forælderens fravær ved stævnet. Disse aftaler skal være på plads med holdleder inden stævnetilmelding. 

Kæmperne skal bære en af klubben godkendt træningsdragt / dobok.

Udøvere skal inden stævnedeltagelse have udfyldt stamkort med kontakttelefonnummer m.v. på forældre. 

Sekundanter 

Til alle kampstævner klubben deltager i, skal der være et antal ansvarlige sekundanter, der kan støtte kæmperne før og under kampene. 

Vejledende antal sekundanter til stævner. Er der 1-2 kæmpere 1 sekundant 3-5 kæmpere 2 sekundanter 6-9 kæmpere 3 sekundanter 10-15 kæmpere 4 sekundanter 16-22 kæmpere 5 sekundanter 23-30 kæmpere 6 sekundanter.

Alle kæmpere skal dog min. have en sekundant, som fungerer som daglig træner. Sekundanterne skal støtte og supplere hinanden. 

Inden man tager af sted til et stævne, er det aftalt og meddelt til holdleder, hvem der er ansvarlig for den enkelte kæmper. Sekundanter skal følge de for Dansk Taekwondo Forbund gældende regler for sekundantvirksomhed. 

Holdleder 

Til alle stævner klubben deltager i, skal der være en holdleder, der er ansvarlig for hele holdet. Holdleder kan i særlige tilfælde være en sekundant, som påtager sig et ekstra ansvar for hele holdet. Inden stævne skal holdleder sørge for, at alle deltagere har gyldigt taekwondopas, og skal sørge for at dette medbringes til vejning / stævne. Holdleder skal i samarbejde med sekundanter sørge for at nødvendigt udstyr medbringes og returneres. Holdleder skal kunne begå sig sprogligt / internationalt såfremt der er tale om et stævne i udlandet. Holdleder er ansvarlig for at det bliver taget vare på eventuelt skadede kæmpere. Efter stævnet sørger holdlederen for at pas indsamles, udstyr indsamles og bringes hjem i klubben. Holdledere skal følge de for Dansk Taekwondo Forbund gældende regler for holdledervirksomhed. 

Økonomi 

Planlægningen af hvilke stævner klubben skal deltage i for det kommende år sker i november måned. Dette sker i samarbejde med konkurrence trænerne. Årsplanen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Klubben afholder transportudgifter (billigste transport) og udgifter til overnatning for de klubledere (sekundanter og holdleder), som sendes ud i forbindelse med stævner. Hertil kommer tilskud til diæter (pt. Kr.200.- / kr.300 pr. dag) ved overnatning i forbindelse med stævnet) til sekundanter / holdleder. Ved stævner i DK er det kr.200.- ved stævner uden for DK er det kr.300.- pr. dag. 

Politik for økonomisk støtte til stævnedeltagelse ved stævner i udlandet (uden for Sydsverige)

Det er klubbens ønske at støtte økonomisk op omkring deltagelse i stævner i udlandet for klubledere (sekundanter og holdleder) og de udøvere, som af trænerteamet for det pågældende hold er indstillet til deltagelse i det pågældende stævne. Økonomisk støtte kommer dog ikke på tale såfremt klubbens driftsøkonomi ikke kan bære dette for det enkelte år.

Klubledere
støttes økonomisk med 100 % af transportudgiften og overnatning. Herudover ydes diætpenge efter klubbens politik på området. Dog kan der ikke forventes 100 % støtte ved stævner udenfor det europæiske kontinent.

Udøvere 

Der ydes ikke støtte til afholdelse af opstillingsgebyrer. Den enkelte kæmper skal selv afholde udgiften til opstillingsgebyret. Udøvere, der er udtaget til et officielt mesterskab (EM, VM og OL) vil kunne ansøge bestyrelsen om økonomisk støtte til den del af transport og overnatningsudgiften, som ikke afholdes i andet regi. Ved andet regi tænkes på DTaF, Team DK og sponsorer. Der er dog ikke garanti for at en ansøgning imødekommes, da forudsætningen herfor er, at klubbens almindelige driftsøkonomi kan bære en sådan udgift.

Retningslinjer 

Ovennævnte regler for økonomisk støtte er med forbehold for, at det er i overensstemmelse med klubbens driftsøkonomi. Med driftsøkonomi menes, at der på årsregnskabet skal være balance mellem indtægter og udgifter. Sportschefen sørger for, at transport og overnatningsniveau ikke ligger over standard. Der skal således arrangeres ud fra ansvarlige økonomiske hensyn. Sportschefen er ansvarlig for planlægning, stævnetilmelding, bestilling af overnatning og billigste transportmulighed. Sportschef sikrer afregning og nødvendige bilag til klubbens kasserer. Sportschef kan uddelegere arbejdet med rejsebestilling / koordination til bestyrelsesmedlem. Ved tilflyttere / nye kæmpere fra andre klubber er udgangspunktet, at der tidligst ydes økonomisk støtte til transport/overnatning efter et halvt års medlemskab af klubben. Det tilstræbes, at stævner fremgår af kampholdets kalender, før det pågældende stævne år. 

POLITIK FOR INDSTILLING TIL KUP-GRADUERING

Det er klubbens linje, at alle kup-gradueringer for klubbens medlemmer foregår på de af klubben planlagte kup-gradueringer i klubben.

Det er trænerne for de enkelte hold, der har kompetencen til at indstille deres elever til kup-graduering.

Indstillingen sker ved udfyldelse af de af medlemsregistranten udfærdigede lister dertil.

Det forudsættes, at hvis der er mere end en træner på et hold, at trænerne i fællesskab er ansvarlige for indstillingen. Ved undtagelsesvis uenighed mellem trænerne fra et hold om hvor vidt en elev skal indstilles til kup-gradueringen, er det den højst graduerede træner fra det enkelte hold, der har kompetencen til at træffe afgørelsen. Ved vurderingen af om en elev skal indstilles til gradueringen skal der ses på følgende aspekter:

Eleven skal opfylde de af Dansk Taekwondo Forbund gældende regler for tidsinterval mellem de enkelte gradueringer. Aktuelt 3 måneder mellem hver kup-graduering. 

1. Elevens niveau (kan eleven sit pensum tilfredsstillende i forhold til grad og kapacitet?). 

2. Antal træninger siden seneste graduering (21 træninger er vejledende minimum). Det præciseres, at det vigtigste aspekt ved vurderingen af om en elev kan indstilles til kup-gradueringen er en vurdering af elevens niveau, se under punkt 1. 21 træningspas giver således ikke i sig selv adgang til den næste graduering. Der skal ved vurderingen af antal træninger også henses til om hvor vidt disse træninger er afviklet lige op til den forestående graduering eller om hvor vidt de præsterede træninger ligger langt tilbage i tiden. De 21 træninger skal således som hovedregel være præsteret indenfor de sidste 4 måneder inden den aktuelle graduering. Deltagelse i kamptræninger tælles positivt med ved vurdering efter aspekt 2. 

Ved vurderingen af børnemedlemmer er det klubbens linje at såfremt man passer sin træning (lever op til punkt 2), at man op til og med orange bælte kan være Flexible mht. positiv indstilling af elever der ikke helt lever op til punkt 1. 

Politik for indstilling til poom / dan-graduering

København Taekwondo klub Tan Gun Sae Sims politik i forhold til indstilling til dan / poom gradueringer: Ang. kompetence / indstillings-ret: Indstillinger til dan og poom gradueringer foretages af trænerne for hold S1 i fællesskab med de af klubbens medlemmer, der er gradueret fra 4. dan og opefter og som samtidig fungerer som trænere i klubben. Denne personkreds udgør således klubbens trænerpanel. Dog har ingen af ovenfor nævnte personer kompetence / stemmeret i forhold til indstilling til en højere grad end den pågældende person selv er i besiddelse af. Med andre ord kan eksempelvis en 4. dan ikke være med til at beslutte om en 5. dan skal have lov til at gå op til 6. dan. Ved stemmelighed mellem kompetence-personer afgøres forholdet af den højst graduerede. Det forudsættes at trænere, som har elever, der er kandidater til en dan / poom-graduerings-indstilling altid bliver hørt før trænerpanelets stillingtagen til om de pågældende elever skal indstilles til deltagelse i en forestående dan / poom-graduering. 

Indstillinger om højere dan- og poom-grader end den højeste grad i klubben afgøres af Sabum Nim Ko Tai Jeong.

Bruttotruppen til den forestående poom/dan graduering indstilles jævnfør ovenfor ca. 6 måneder før poom/dan gradueringen. Dette sker i juni og december måned. 

Den endelige trup til den forestående poom/dan graduering udtages omkring 3 måneder før poom/dan gradueringen ud af den bruttotrup, der er indstillet 6 måneder før poom/dangradueringen nævnt ovenfor. Dette betyder, at der ikke udtages elever som ikke er en del af den bruttotrup, der er indstillet i juni og december måneder som nævnt ovenfor. 

Ang. krav i forbindelse med forberedelsen til dan- og poom-gradueringen: De indstillede skal som minimum opfylde DTaF.s samt Sim Uu`s altid gældende krav omkring tids intervaller mellem gradueringerne, krav om kursusdeltagelse m.v. 

For at blive indstillet til poom/dan gradueringen skal eleven have været aktiv med taekwondo i en periode, der svarer til tidskravet mellem de enkelte poom-dangrader. Dette betyder at man ikke kan holde helt pause med taekwondo-aktiviteter frem til en given indstilling om poom/dan graduering. Eksempelvis vil en elev til 3. dan skulle have været taekwondo aktiv i mindst 2 år umiddelbart før en given 3. dan graduering. Dette også selvom det er mere end 2 år siden at pågældende var oppe til 2. dan. Det er klubbens minimumskrav at poom- og dan-aspiranterne træner 3 gange om ugen fra indstillingen op til selve poom / dan-gradueringen. 

Kompetencehaver (se ovenfor) kan dispensere fra minimumskravet. 

Ved vurderingen af dispensation kan der bl.a. henses til følgende aspekter: Alder (børn, juniorer, voksne og ældre). Om den indstillede har andre tidskrævende tillidshverv for klubben eksempelvis instruktør- og / eller bestyrelsesposter. Elever som er indstillet til poom-grader eller 1. dan skal altid deltage i de kup-gradueringer, der foregår i klubben et halvt år før selve dan / poom-gradueringen. Det tilstræbes, at der før hver dan / poom-graduering etableres mulighed for deltagelse i ugentlig dan / poom-gradueringstræning. Indholdet af denne træning er målrettet mod pensum, ved den forestående dan / poom-graduering. Træningen bør således også indbefatte træning i teori i form af skriftlige teoriprøver. Disse særlige træningsseancer skal prioriteres frem for andre supplerende træningstilbud (eksempelvis kamptræning) i forhold til den enkelte elevs valg af de ugentlige 3 trænings sessioner som kræves inden dan / poom-gradueringen.

Politik for holdrokade 

Når et barn / juniormedlem skal skifte hold fra en alderskategori til en anden alderskategori

1. Grundlæggende er det børnenes / juniorernes alder, der er pejlemærket for hvornår holdrokade-debat blandt trænerne kommer på tale. Der henvises i den forbindelse til alderskriterierne for de enkelte hold indsat nedenfor.

2. Punkt 1. gælder ikke når der er tale om skift fra begynderbørneholdet til børneholdet for viderekomne. Her er det bæltegraden og pladsforholdene på de enkelte hold, som er afgørende for holdskiftet.

Hold: Tan Gun Kids – børnehold 

Alder: 4-7 år

Hold: Børn 

Alder: 7-13 år

Hold: Juniorer

Alder: 13-17 år

3. Trænerne har mulighed for at dispensere fra alderskriteriet når individuelle forhold ved det enkelte medlem begrunder dette. Disse individuelle forhold kan eksempelvis handle om et følsomt barn, som ikke har modenheden for at klare en rokade eller eksempelvis når der er tale om søskende, hvor den ene skal flytte på grund af alderen. Dispensation kræver, at alle trænerne på de berørte hold er enige i, at der skal gives dispensation til det pågældende medlem.

4. Det er klubbens politik, at de børn, der skal flyttes, flyttes i en gruppe på mindst 2 elever og gerne flere, medmindre det enkelte barn eller det enkelte juniormedlem selv har udtrykt et specifikt ønske om at skifte hold uagtet om der kommer holdkammerater med.

5. Når vi taler om børn og juniorer, og holdskift kommer på tale er det klubbens politik, at trænerne fra det hold, der skal afgive elever har kommunikeret indbyrdes og med trænerne fra det hold, som skal modtage de pågældende elever.

6. Det er klubbens politik, at holdrokade som udgangspunkt altid effektueres på to tidspunkter om året nemlig i forbindelse med årsskiftet (primo januar måned) og efter sommermåneden (primo august måned).

7. Når der er truffet beslutning om en holdrokade skal beslutningen altid meddeles skriftlig til forældrene til de medlemmer som skal skifte hold. Det er de afgivende trænere, der er ansvarlige for uddeling af sedler herom til de berørte medlemmer.

8. Er der undtagelsesvis uenighed i afgivende trænergruppe eller mellem afgivende og modtagende trænergrupper omkring en forestående rokade, er det klubbens bestyrelse, der træffer afgørelsen om rokade.

9. Det forventes, at alle involverede trænere i forbindelse med en holdrokade bakker loyalt op omkring en beslutning om holdrokade og arbejder positivt på at rokaden blandt berørte elever bliver opfattet som en positiv og attraktiv mulighed for den enkelte elev.

Politik for refusion af kørselspenge 

1.Klubvirksomhed der foregår i klubbens lokaler:

Almindelig kørsel mellem eget hjem og klubben refunderes ikke af klubben. Dette eksempelvis hvis man skal til møde eller undervise i klubben. 

2. Kørsel til eksterne møder (Sim Uu, Rep.-møde m.v.):

Refunderes med statens laveste kilometer takts for befordringsgodtgørelse plus evt. brobilletter. 

3. Kørsel til træninger, stævner og andre taekwondo aktiviteter:

Er der tale om kørsel til stævner, lejre med videre refunderes klubleders andel af udgiften til benzin og evt. brobilletter udfra hoved reglen, at en bil, der krydser en bro koster kr.1000.- for en retur-kørsel. Er der eksempelvis 5 personer i bilen hvoraf én er klubleder refunderes kr.1000.- : 5 personer = kr.200.- 

4. Kørsel til kurser:Her refunderes de faktiske transportudgifter (benzin og brobillet) jævnfør vores politik for økonomisk støtte til klublederes kursusdeltagelse. 

Politik for sponsor-hvervning

1. Aftaler om sponsorater skal altid godkendes af foreningens bestyrelse. 

2. Bestyrelsen skal sikre, at tilbud om sponsoraftale altid sikres en smidig og hurtig sagsgang.

3. Servicemålet for sagsbehandlingstid af et givent sponsorforslag er, at forslaget senest bliver behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde. 

4. Ved store sponsorater vil formanden kunne sikre en hurtigere afgørelse jævnfør klubbens vedtægter omkring beslutningskompetence. 

5. Det er en hovedregel, at sponsoratet altid skal tilgodese hele foreningen. 

6. Sponsorater af kontanter (pengebeløb) tilegnes hele foreningen. 

7. Bestyrelsen afgør hvad sponsoratet skal bruges til afhængigt af, hvor der er konkrete behov i foreningen. 

8. Hvis der er tale om naturalie-sponsorater skal disse være solidariske i forhold til hele enheden. Eksempelvis hele mon-bælteholdet eller samtlige klubbens kæmpere. 

9. Sponsorater skal være etisk forsvarlige. Vi vil således ikke indgå sponsoraftaler, hvor der indgår reklame for alkohol, tobak, porno, spil, politiske partier med videre. 

10. Betingelserne (ydelse og modydelse) skal fremgå af sponsoraftalen. 

11. Vi bruger vejledende tjekliste publiceret i Teamdanmark magasinet Puls udarbejdet af advokatfirmaet Ret og Råd som inspiration i forhold til struktur og indhold i sponsoraftalen. Se tjekliste nedenfor. 

12. Klubbens modydelse kan eksempelvis være: bander, reklamer på træningstøj (ikke dobok), tryk på kampvest, fotos til lokalpressen, reklame-tavle i klub med mere. Der henvises også til klubbens sponsorkoncept vedrørende WCTT. 

Sponsoraftalen – en tjekliste 

1. Parterne- Præcis identifikation af sponsor og udøver, herunder fx om aftalen indgås med et udenlandsk firma eller med en dansk afdeling. 

2. Ydelserne- Sponsors ydelser (penge, udstyr m.v.), herunder fx bonus- klubbens forpligtelser til eksponering af sponsor, herunder marketing og arrangementer 

3. Levering- Tidspunkt for betaling af penge og levering af udstyr m.v.- Klubbens forpligtelser – evt. konflikt med træning og turnering 

4. Rettigheder- Sponsors ret til at benytte udøverens navn, foto og eventuelle citater 

5. Varighed- Aftalens længde og eventuelle opsigelsesklausuler 

6. Misligholdelse- Konsekvens af klubbens eller sponsors manglende opfyldelse af aftalen 

7. Særlige vilkår- Konflikt med andre aftaler – fx andre sponsoraftaler eller forbundsregler- Konsekvens af skader- Begrænsninger i fritidsaktiviteter- Genforhandling og forlængelse- Konfliktløsning – danske eller udenlandske regler- Eventuelle klausuler efter aftalens ophør

Politik for brug af Sociale medier og ordensregler for foto/videooptagelser

Københavns Taekwondo Klub, Tan Gun Sae Sim er på Facebook og Instagram, hvor der ofte vil blive lagt billeder på. 

Københavns Taekwondo Klub, Tan Gun Sae Sim forbeholder sig retten til at optage og videregive og offentliggøre billeder samt video fra træning, arrangementer, stævner og gradueringer.

Der vil i forbindelse med optagelse af billeder og video ikke blive fokuseret ene og alene på den enkelte udøver, men der vil som helhed være et dækkende billede af alle udøvere. Der forbeholdes dog ret til at vise og fremstille enkelte personer eller grupper som kan videregives til de lokaler medier og publiceres på Facebook, www.tangun.dk , Instagram og andre relevante medier som fremmer klubbens synlighed, trykte som digitale.

Såfremt der skulle være udøvere eller forældre som ikke ønsker, at deres børn/udøver må filmes, fotograferes eller på anden vis portrætteres skal dette meddeles klubben. Skulle man ønske at tage billeder og videoer inde i dojangen skal der ALTID gives tilladelse fra den forestående træner på det pågældende hold. Samtidig gør vi opmærksom på, at det ikke er tilladt, at overvære træning i dojangen, medmindre holdets træner giver tilladelse der til på dagen. Vi opfordrer samtidig forældre og andre interesserede, der måtte ønske at optage video og billeder om, at gøre det hensigtsmæssigt således, at man ikke forstyrrer træningen. Videooptagelser samt billeder der er taget under træningen må IKKE offentliggøres andre steder end på klubbens lukkede hold, uden tilladelse fra Københavns Taekwondo Klub, Tan Gun Sae Sim. Vi ønsker med dette, at alle udøver skal føle sig trygge i dojangen. 

Al henvendelse om stævnetilmelding skal foregår pr. e-mail til [email protected] og ikke via Facebook.

De sociale medier kan ikke benyttes til at melde afbud til træning, dette skal altid ske direkte til den ansvarlige træner. 

Vi opfordrer Alle til at opfører sig hensigtsmæssigt på de sociale medier og holde en god tone.

Spørgsmål vedrørende ovenstående skal rettes til: Presse/kommunikationsansvarlig Mireille Enggaard Kempf – [email protected] 

Børnepolitik

Københavns Taekwondo Klub, Tan Gun Sae Sim (Herefter ”Klubben”), har som forening pligt til at indhente børneattester på personer som har virke som træner og eller holdledere for personer under 15 år.  Nedenstående afsnit omhandler klubbens børnepolitik.

 1. I bestyrelsen og trænerudvalget i klubben drøfter vi løbende – og mindst én gang årlig – klubbens børnepolitik. 
   
 2. For at besidde en træner eller bestyrelsespost i klubben er det et krav at vedkommende accepterer, at klubben årligt indhenter børneattester på pågældende trænere og/eller bestyrelsesmedlemmer. Klubben indhenter attester på alle trænere. Der indhentes løbende børneattester på eventuelle nye træner og bestyrelsesmedlemmer. 
  1. Det påhviler de(n) til enhver tid siddende sportschef(er) at informere bestyrelsen om ansættelse af nye trænere.
    
 3. Ved en positiv børneattest ekskluderes vedkommende af klubben med øjeblikkelig virkning og en eventuelt verserende sag hvori klubben er part vil blive videregivet til politiet og de sociale myndigheder. 
   
 4. Bestyrelsen vælger en person som varetager opgaven med at indhente attester. Nuværende ansvarlig for indhentelse er Jakob Brøndum Madsen. Hvis ingen anden person vælges, er den til enhver tid siddende formand ansvarlig for at indhente attester.
   
 5. Det er fra klubbens side besluttet at der på ture og lejre hvori børne- og junior-medlemmer deltager altid er 2 ansvarlige voksne med.
   
 6. Det er besluttet at man aldrig bruger det modsatte køns omklædningsfaciliteter
   
 7. Klubben har besluttet at enkelte børn/juniorer ikke inviteres hjem eller på tur af trænere og/eller klubledere uden forældrenes skriftlige accept.
   
 8. Klubben har besluttet at sociale aktiviteter for børn og juniormedlemmer beror på bestyrelsens accept. 
   
 9. Mobning accepteres ikke. Sjofle tilråb og/eller kommentarer om hinandens kroppe accepteres ikke
   
 10. Handlingsplan ved mistanke om seksuelle krænkelser og lignende sager: Hvis man som medlem, forældre til medlem eller andre med relationer til klubben oplever eller hører noget mistænkeligt er det klubbens ønske, at denne mistanke hurtigt og sikkert bliver behandlet.  Dette gøres ved at kontakte klubbens formand [email protected] eller et andet medlem af bestyrelsen ([email protected]). En given henvendelse vil blive behandlet som en akut hastesag af bestyrelsen. 
   Af hensyn til et eventuelt opklaringsforløb samt den mistænktes retssikkerhed vil alle henvendeler blive behandlet med den yderste diskretion.  Vi henviser ligeledes til DIFs folder om overgreb: https://www.dif.dk/-/media/difdk/foreningsliv/pdf-filer/det_uh%C3%B8rte_overgreb.pdf?la=da
   
 11. Der kan findes mere information om børneattester på https://www.borger.dk/politi-retsvaesen-forsvar/Politi/Boerneattester.  
   
 12. Nærværende børnepolitik er vedtaget på bestyrelsesmødet september måned 2003 og senest revideret december 2018. 

 

Personkreds:

Betingelserne for at opnå støtte fra klubben er som udgangspunkt, at man er aktiv træner / bestyrelsesmedlem i klubben eller er fuldt indstillet på at blive dette inden for den nærmeste fremtid.

Betingelser for kursusfinansiering (kursusudgiften og udgifterne til transport til og fra kursusstedet (billigste transportmulighed): For at opnå økonomisk støtte ud fra ovenfor nævnte retningslinjer skal følgende betingelser være opfyldt: 

• Deltagelse i det pågældende kursus skal være godkendt af Bestyrelsens kontaktperson i forhold til trænerudvalget. 

• Man skal være indstillet på selv at udlægge udgifterne til kursusgebyret m.v.. 

• Man skal sørge for at Bestyrelsens kontaktperson modtager dokumentation (kun originalbilag) for kursusgebyr, transportudgifter (billigste transportmulighed) og kursusprogram ( kopi af kursusprogrammet er o.k.). 

• Samt dokumentation fra kursusafholder på kursistens medvirken / gennemførsel af det pågældende kursus. Grunden til, at den ovenfor nævnte dokumentation skal afleveres er, at klubben har mulighed for at ansøge kommunen om delvis refusion af udgifterne til kursusvirksomhed. 

Vedr. dan-gradueringskurser Det skal endvidere hermed gøres opmærksom på, at udgifterne til dan-graduering / gradueringskursus ikke kan refunderes efter nærværende retningslinjer. Ved deltagelse i dan-gradueringskursus refunderer klubben udelukkende 50 % af det tilskud kommunen evt. yder over folkeoplysningslovgivningen. Støtte til dan-gradueringskursus er forbeholdt klubbens trænere og ledere. Øvrige medlemmer vil ikke kunne ansøge derom. 

Der ydes kun refusion til medlemmer af klubben. Er man ikke længere medlem af klubben på det tidspunkt hvor tilskud udbetales / bevilges af kommunen vil man ikke kunne opnå at få udbetalt støtten. I denne situation tilfalder tilskuddet klubben 

BREDDEPOLITIK FOR KØBENHAVNS TAEKWONDO KLUB

Målgruppe

Målgruppen for breddepolitikken er grundhold, mon- og børnekamphold samt udøvere, der træner kamp uden at tilhøre talent- og elitegrupperne. De fleste har mulighed for at træne min. 2 gange om ugen. 

Formål 

Formålet med politikken er at skabe synlighed omkring breddearbejdet samt de krav og forventninger, som stilles fra klubbens side. Herudover ønsker vi åbenhed om de tilbud, der er til breddegrupperne.   

Prioritering 

Huslejen udgør en væsentlig del af klubbens økonomi. Inden for de resterende midler har vi følgende prioritering: 

1.    Talent 

2.    Bredde 

3.    Elite   

Overordnet ansvarlig (ansvarlig for politikken) 

Den breddeansvarlige i bestyrelsen har ansvaret for politikken   

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien) 

Den breddeansvarlige i bestyrelsen har i samarbejde med trænerudvalget ansvaret for implementering af strategien.   

Kommunikation 

Politikken synliggøres på hjemmesiden og præsenteres på relevante møder. 

TALENTPOLITIK FOR KØBENHAVNS TAEKWONDO KLUB  

Målgruppe 

På talentområdet arbejder vi med to grupper: 

Talent – basis er fra det år man fylder 12 år. Træningsmængden er min. 6 timers træning på kampholdet om ugen. Basis-gruppen består både af udøvere som kan være på vej ind eller har været i talent-advanced. Dem der har ambitioner om at blive tilknyttet et udviklingscenter tilbydes en udviklingssamtale. Alle udøvere skal være stævneaktive.  •         

Talent-advanced er fra det år man fylder 12 år til og med 25 år. Trænings-mængden ligger fra 12 timer til 20 timer – stigende i forhold til alder. Talent-advanced skal være tilknyttet et udviklingscenter i DTaF og efterleve de opstillede retningslinjer. For at være tilmeldt et udviklingscentrer skal man have sort bælte. Alle udøvere har en individuel mål- og udviklingsplan, som de skal følge. Alle udøvere skal være stævneaktive. 

Formål 

Formålet talentpolitikken er at skabe synlighed omkring talentarbejdet samt de krav og forventninger, som stilles fra klubbens side. Herudover ønsker vi åbenhed om de tilbud, der er til talentgrupperne.   

Prioritering 

Huslejen udgører en væsentlig del af klubbens økonomi. Inden for de resterende midler har vi følgende prioritering: 

1.    Talent 

2.    Bredde 

3.    Elite   

Overordnet ansvarlig (ansvarlig for politikken) 

Den sportslige ansvarlige i bestyrelse har ansvaret for politikken.   

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien) 

Sportschefen har ansvaret for implementering af strategien. 

Kommunikation 

Politikken synliggøres på hjemmesiden og præsenteres på relevante møder. 

ELITEPOLITIK FOR KØBENHAVNS TAEKWONDO KLUB   

Målgruppe 

Elitegruppen er seniorudøvere, som træner minimum 20 timer om ugen (taekwondo specifik + anden træning) og har sort bælte. Elitegruppen skal være tilknyttet et udviklingscenter i DTaF og efterleve de opstillede retningslinjer. Alle eliteudøvere har en individuel mål- og udviklingsplan, som de skal følge. Alle udøvere skal være stævneaktive. 

Formål 

Formålet med elitepolitikken er at skabe synlighed omkring elitearbejdet samt synliggøre de krav og forventninger, som stilles fra klubbens side. Herudover ønsker vi åbenhed om de tilbud, der er til elitegruppen.   

Prioritering 

Huslejen udgører en væsentlig del af klubbens økonomi. Inden for de resterende midler har vi følgende prioritering: 

1.    Talent 

2.    Bredde 

3.    Elite   

Overordnet ansvarlig (ansvarlig for politikken) 

Den sportslige ansvarlige i bestyrelse har ansvaret for politikken.   

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien) 

Sportschefen har ansvaret for implementering af strategien.     

Kommunikation 

Politikken synliggøres på hjemmesiden og præsenteres på relevante møder. 

FASTHOLDELSES- OG REKRUTTERINGSPOLITIK FOR KØBENHAVNS TAEKWONDO KLUB

Målgruppe 

Målgruppen for politikken er bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, hjælpere og ressourcepersoner. Formål 

Formål

Formålet med politikken er at arbejde struktureret med rekruttering og fastholdelse samt sikre klubbens drift og udvikling. 

Prioritering 

På kort sigt (1-2 år) har vi følgende målgrupper: 

•         Hjælpere (rekruttering + fastholdelse) 

•         Bestyrelsesmedlemmer (rekruttering + fastholdelse) 

•         Udvalgsmedlemmer (rekruttering)   

Overordnet ansvarlig (ansvarlig for politikken) 

Klubbens formand har ansvaret for politikken.   

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien) 

Klubbens formand har ansvaret for implementering af fastholdelses- og

rekrutteringsstrategien.

Kommunikation 

Politikken synliggøres på hjemmesiden og præsenteres på relevante møder. 

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR KØBENHAVNS TAEKWONDO KLUB

Målgruppe 

Målgruppen for kommunikationspolitikken er både interne og eksterne interessenter.   

Formål 

Formålet med politikken er at udbrede kendskabet til taekwondo og klubben. Internt ønsker vi at styrke kendskabet til klubbens organisation, tilbud og værdier.   

Prioritering 

Vi ønsker at prioritere både interne og eksterne interessenter i kommunikationspolitikken.

Overordnet ansvarlig (ansvarlig for politikken) 

Den kommunikationsansvarlige i bestyrelsen har ansvaret for politikken.   

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien) 

Den PR- og kommunikationsansvarlige har ansvaret for implementering af strategien. Alle

artikler skal godkendes af den PR- og kommunikationsansvarlige for at sikre en rød tråd i klubbens kommunikation.   

Kommunikation 

Politikken synliggøres på hjemmesiden og præsenteres på relevante møder.