Kommissorium

Kommissorium For Bestyrelsen 

 

Sammensætning 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Alle vælges direkte: 

Formand 

Kasserer 

Sekretær 

Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem 

Suppleant   

Udover bestyrelse og suppleanter har vi følgende: 

1 Revisor (vælges direkte på GF) – privat virksomhed   

Ansvar & myndighed 

Bestyrelsen er klubbens øverste løbende beslutningsorgan. Kun generalforsamlingen står over bestyrelsen. Bestyrelsen har således i sidste ende myndighed over alle øvrige udvalg, men skal primært bruges som rådgivende inspirationskilde og sparringspartner for de øvrige udvalg. Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for klubbens drift og beslutter strategier, politikker og arbejder værdiorienteret. 

Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig. 

I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig.   

Opgaver 

Det er bestyrelsens opgave: 

At udvikle, implementere og vedligeholde klubbens udviklingsplan samt delegere opgaver ud i organisationen 

Sikre klubbens øvrige aktiviteter stemmer overens med klubbens udviklingsplan og værdier Opdatere funktionsfordelingsanalysen en gang årligt (februar) 

Udarbejde årshjul for klubben 

2 medlemmer af bestyrelsen godkender (formanden som den ene) og underskriver kontrakter Bestyrelsen ansætter og afskediger personale 

Ansvarlig for klubbens politikker og strategier 

At udvikle og vedligeholde værdier og visioner samt udbrede kendskabet til disse blandt klubbens medlemmer. 

At varetage klubbens politiske og sportslige interesser i taekwondoverdenen 

At vedligeholde og udvikle klubbens organisation og struktur. 

At arrangere generalforsamlinger samt vedligeholde og udvikle klubbens vedtægter 

Sikre at klubbens vedtægter efterleves 

Skrive referat af møderne i bestyrelsen 

Ansvarlig for medlemsadministrationen herunder indberetning af medlemstal 

Udarbejde budget og regnskab   

Kvalifikationer  

Medlemmerne af bestyrelsen vil tilsammen have særligt brug for følgende kompetencer: 

Kommunikere, motivere, indsigt i frivilligt arbejde, forretningsforståelse, delegere, prioritere, økonomisk indsigt, taekwondokompetence, konflikthåndtere, proaktiv, organisere, sætte mål, tænke og arbejde strategisk   

Mødefrekvens

10-12 gange årligt á 3 timer.   

Kommissorium  for Trænerudvalg 

Sammensætning 

Trænerudvalget består af 1 træner fra hvert grundtræningshold og 1 repræsentant fra konkurrence udvalget. En træner kan maks. repræsenterer 1 hold. 

Trænergruppen vælger medlemmer til udvalget. 

Udvalget nedsættes senest den 31.12.16  

Ansvar & myndighed 

Udvalget er budgetansvarlig. 

Udvalget vælger formanden. Formand for udvalget holder bestyrelsen orienteret. 

Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. 

Udvalget skal sikre samarbejde mellem trænerne på de forskellige hold. 

Udvalget skal sikre at den sportslige strategi efterleves på breddeområdet.   

Udvalget skal sikre at klubben fungerer optimalt og trænerne er tilstrækkeligt uddannet. 

Udvalget skal leve op til uddannelsespolitikken. 

I krisesituationer er det kun klubbens formand, som udtaler sig.     

Opgaver 

Trænerudvalget har følgende opgaver;

• Ansvarlig for planlægning af gradueringer i klubben herunder drejebog for graduering 

• Planlægning og gennemførsel af trænermøder (socialt og fagligt indhold) 2 gange årligt. 

• Årsplan for udvalgets arbejde 

• Rekruttere trænere og hjælpetrænere (bestyrelsen ansætter og godkender) til grundholdenen.  

• Ansvarlig for Poom- og Dangradueringsforløb 

• Ansvarlig for uddannelse af trænere 

• Ansvarlig for planlægning af sommertræning 

• Ansvarlig for udarbejdelse af CV og udviklingsplaner for trænerne 

• Udarbejde referat fra møderne 

• Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om trænerudvalget 

• Udarbejdelse af et budgetforslag for trænerudvalget (februar) 

• Koordinerer i forbindelse med Sim Uu samlinger (tilmelding m.v.).       

Kvalifikationer 

Medlemmerne af trænerudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer: 

• Formanden skal være dan-gradueret. 

• Koordinator 

• Kontaktskaber 

• Opstarter 

• Afslutter 

• Kende klubbens struktur og værdier.   

Mødefrekvens 

4 gange årligt á 2 timer.

Kommissorium For konkurrenceudvalget 

Sammensætning 

Konkurrence udvalget består af samtlige klubbens kamptrænere samt sportschefen. Udvalget skal være på plads 1. 11.2015.   

Ansvar & myndighed 

Formand for udvalget (sportschefen) holder bestyrelsen orienteret. 

Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. 

Udvalget skal sikre at den sportslige strategi efterleves for konkurrenceholdene. 

Udvalget er budgetansvarligt.   

I krisesituationer er det kun klubbens formand, som udtaler sig.    

Opgaver 

Konkurrenceudvalget har følgende opgaver; 

• Ansvarlig for undervisningen på klubbens kamphold (monhold, børnehold og cadet-junior-seniorholdet). 

• Ansvarlige for sikring af vikartræner indenfor udvalget når den daglige kamptræner er forhindret. 

• Planlægger og aftaler når en kæmper skal skifte hold. 

• Planlægger hvornår kæmpere skal tilknyttes udviklingscenteret. 

• Planlægning og gennemførsel af møder i udvalget. 

• Skal på skift deltage som klubleder / sekundanter ved stævnedeltagelse i ind- og udland. 

• Er ansvarlige for sikring af tilstrækkelige ressourcer ved stævnedeltagelse. 

• Udarbejder klubbens stævneplan. 

• Rekruttere trænere og hjælpetrænere (bestyrelsen ansætter og godkender). 

• Udarbejde referat fra udvalgsmøderne 

• Implementering og evaluering af den sportslige strategi for konkurrencedelen. 

• Udarbejdelse af årsplan for udvalgets arbejde 

• Ansvarlig for den del af hjemmesiden, som omhandler konkurrenceudvalget 

• Sikre efteruddannelse af kamptrænerne 

• Udarbejdelse af budget for udvalgets arbejde   

Kvalifikationer 

Medlemmerne af konkurrenceudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer: 

• Instruktør kompetencer indenfor kamptræning. 

• Skal som udgangspunkt have stævneerfaring som kæmper. 

• Skal kunne begå sig på mundtlig engelsk. 

• Skal have gyldigt ETU/WTF coach kursus, hvis pågældende skal være klubleder ved G-stævner og senior-DM. 

• Indsigt i talentudvikling 

• Organisator 

• Kontaktskaber 

• Formidler 

• Opstarter 

• Afslutter       

Mødefrekvens

2 gange årligt á 2-3 timer. 

Kommissorium For WCTT udvalg 

Sammensætning 

WCTT udvalget består af mindst 8 medlemmer. De udpeges alle af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads 1.11.2015.     

Ansvar & myndighed 

Udvalget er budgetansvarligt. 

Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Skal sikre at klubben er i stand til at afholde WCTT. 

I krisesituationer er det kun klubbens formand, som udtaler sig.    

Opgaver 

WCTT udvalget har følgende opgaver: 

• Revidere drejebogen for WCTT 

• Opstille målsætninger for stævnet og efterfølgende evaluere 

• Markedsføring af stævnet – i samarbejde med PR-funktionen sikre omtale af stævnet 

• Ansvarlig for planlægning af WCTT 

• Ansvarlig for at reservere lokaler til WCTT 

• Planlægning og gennemførsel af WCTT 

• Udarbejde invitationer 

• Ansvarlig for at indgå aftale med dommere 

• Ansvarlig for at indgå aftale med Restauratør 

• Ansvarlig for at indgå aftale med DTaF, stævneansvarlige 

• Udarbejde budget og regnskab for stævnet 

• Rekruttere hjælpere til at hjælpe med opstilling dagen før stævnedagen 

• Rekruttere hjælpere til at hjælpe på stævnedagen/stævnedagene

• Ansvarlig for opkrævning af tilmeldingsgebyr 

• Ansvarlig for at arrangere forplejning til dommere 

• Ansvarlig for at arrangere forplejning til hjælpere 

• Ansvarlig for indkøb af hjælper T-shirts 

• Ansvarlig for indkøb af medaljer og pokaler 

• Udarbejde referat fra møderne 

• Ansvar WCTT hjemmesiden. 

• Rekruttere læge og samaritter. 

• Udarbejdelse af et budgetforslag for udvalget (februar)     

Kvalifikationer 

Medlemmerne af WCTT udvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

• Organisere 

• Motivere 

• Projektledelse 

• Koordinator 

• Kontaktskaber 

• Opstarter  

• Afslutter 

• Taekwondo stævne-kundskaber  

  

Møefrekvens 

8 gange årligt á 3 timer.  

                                                   

Kommissorium For Resource/forældreudvalg 

Sammensætning 

Resource/forældreudvalget består af 3 personer bestående af en formand for udvalget og to menige udvalgsmedlemmer Medlemmerne udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest den 01.11.15 

Ansvar & myndighed 

Udvalget er ansvarlig for at klubbens lokaler fremstår indbydende og funktionsdygtige. 

Udvalget er ansvarlig for facilitering og praktisk hjælp ved aktiviteter for klubbens børn og unge. Udvalget er budgetansvarligt. 

Formanden for udvalget holder bestyrelsen orienteret. 

Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.   

I krisesituationer er det kun klubbens formand, som udtaler sig.    

Opgaver 

Ressource/forældreudvalget har følgende opgaver; 

• Hjælpe til med at arrangere sportslige/sociale arrangementer f.eks fastelavn, WCTT, køkkentjans m.m  

• Kontakt til trænere og hjælpetrænerne i forhold til arrangementerne.  

• Konfliktløsning – børn/trænere/forældre 

• Information/kommunikation til trænere/udøvere om aktiviteter i Taekwondoklubben 

• Planlægge/deltage i Fastelavnsfest, halloween, sommer og juleafslutning 

• Samarbejde med øvrige udvalg i forhold til at skaffe ressourcer. 

• Udarbejde referat fra møderne og videregive til PR for div. Omtale 

• Rekruttere frivillige til udvalgets arrangementer 

• Udarbejde tjeklister for gentagne arrangementer 

• Ansvar for forældreholdet 

• Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om Rf-udvalget 

• Udarbejdelse af en årsplan i november 

• Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (januar) 

• Udarbejdelse af et budget for Ressource/forældreudvalget (januar)       

Kvalifikationer 

Medlemmerne af Ressource/forældreudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

• Forældre med overskud til at gøre en indsats for fællesskabet i klubben – hvis barn/børn træner i klubben 

• Forældre med praktisk håndelag – gå til hånde i klubben (maler, vvs, el, opsætning osv.) 

• Kommunikere, motivere, indsigt i frivilligt arbejde, delegere, prioritere, proaktiv, organisere, sætte mål, tænke og arbejde strategisk.       

Mødefrekvens 
3-4 gange årligt á 2 timer.

Kommissorium for ungdomsudvalg

Sammensætning  

Ungdomsudvalget består af 5 medlemmer, 4 repræsentanter fra junior holdet og 1 repræsentant fra bestyrelsen. 

Udvalget godkendes af bestyrelsen. 

Udvalget skal være på plads senest 1.5.2016.   

Ansvar & myndighed 

Bestyrelsesrepræsentanten holder bestyrelsen orienteret. 

Udvalget er budgetansvarligt. 

Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. 

Udvalget fungerer som stemme for klubbens teenager medlemmer. 

Sikre at den sportslige strategi udbredes og efterleves. 

I krisesituationer er det kun klubbens formand, som udtaler sig.    

Opgaver  

Ungdomsudvalget har følgende opgaver;  

• Ansvarlig for implementering, evaluering og opdatering af den sportslige strategi 

• Planlægge 2 sociale arrangementer med social og sportslig fokus rettet mod teenagere i samarbejde med andre udvalg. 

• Holde øje med ønsker fra teenagere og formidle disse til bestyrelsen. 

• Udarbejde referat på møderne 

• Ansvar for den del af hjemmesiden, der omhandler udvalgets arbejde 

• Udarbejdelse af årsplan for udvalgets arbejde 

• Udarbejdelse af budget for udvalgets arbejde                 

Kvalifikationer 

Medlemmerne af Ungdomsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:   

• Elev på juniorholdet 

• Have lyst til at gøre en indsats for klubben 

• Stabil 

• Grundig 

• Evner at prioritere     

Mødefrekvens

4 gange årligt á 2 timer.  

        

Kommissorium For Sommerlejrudvalg (ad hoc udvalg som nedsættes hvert år).

Sammensætning 

Sommerlejrudvalget består af 1 -2 medlemmer. De to udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest den 01.01.16 

Ansvar & myndighed 

Udvalget er budgetansvarlig. 

Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. 

Skal sikre at klubbens medlemmer tilbydes deltagelse på DTaF’s sommerlejr. 

I krisesituationer er det kun klubbens formand, som udtaler sig.    

Opgaver 

Sommerlejrudvalget har følgende opgaver; 

• Ansvarlig for planlægning af deltagelse i sommerlejren 

• Planlægning og gennemførsel af transport til lejren 

• Rekruttere 1 – 2 ansvarlige ledere til at hjælpe børn på lejren 

• Ansvarlig for opkrævning af tilmeldingsgebyr 

• Ansvarlig for betaling af tilmeldingsgebyr til lejrarrangør 

• Ansvarlig afholdelse af orienteringsmøde for sommerlejrdeltagere og evt. forældre •          Udarbejde referat på møderne 

• Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om sommerlejr 

• Udarbejdelse af et budgetforslag for udvalget (februar) 

• Udarbejde tjekliste for sommerlejren.               

Kvalifikationer 

Medlemmerne af sommerlejrudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer: 

• Koordinator 

• Kontaktskaber 

• Opstarter 

• Afslutter 

• Organisator     

Møefrekvens 

2 gange årligt á 2 timer.

Kommissorium For Festudvalg 

Sammensætning 

Festudvalget består af 4 medlemmer. De to udpeges af bestyrelsen og to vælges blandt klubbens voksenmedlemmer. Udvalget skal være på plads 1.10.15. 

Ansvar & myndighed 

Udvalget er budgetansvarlig. Udvalget holder bestyrelsen orienteret. 

Skal sikre at klubbens medlemmer tilbydes deltagelse i klubbens fester og øvrige sociale arrangementer. 

I krisesituationer er det kun klubbens formand, som udtaler sig.    

Opgaver 

Festudvalget har følgende opgaver; 

• Ansvarlig for planlægning af fester og sociale arrangementer, f. eks. Julefest og sommerfest 

• Udarbejde invitation, som er tilgængelig for alle relevante medlemmer af foreningen. 

• Planlægning og gennemførsel af arrangementet.   

• Udarbejde tjekliste/drejebog for gentagne arrangementer. 

• Reservere lokaler til festen 

• Udarbejde budget og regnskab for det enkelte sociale arrangement 

• Ansvarlig for opkrævning af tilmeldingsgebyr 

• Ansvarlig for indkøb af forplejning og pynt 

• Ansvarlig for evt. underholdning 

• Udarbejde referat på møderne 

• Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om sociale arrangementer 

• Udarbejdelse af et budgetforslag for udvalget (februar) 

• Udarbejde årsplan for udvalgets arbejde 

• Rekruttering af frivillige             

Kvalifikationer 

Medlemmerne af Festudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer: 

• Koordinator 

• Kontaktskaber 

• Opstarter 

• Afslutter 

• Idemand     

Mødefrekvens   

4 gange årligt á 2 timer.